فیلتر گذاری
وضعیت داوری:
ترتیب بر اساس:
اعمال بر اساس:
نام مرکز
سال
تعداد نتایج: ۲۵ رکورد

رتبه نام دانشگاه نام مرکز امتیاز ارزشیابی
۱ دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران ۱۲۸۹.۰۸
۲ دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران ۹۸۹.۲۷
۳ دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران ۷۵۴.۷۳
۴ دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران ۷۳۱.۳۴
۵ دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران ۳۳۳.۳۲
۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر ۲۶۸.۲۷
۷ دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران ۲۳۱.۹۸
۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ۱۹۰.۵۳
۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ۱۸۴
۱۰ دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران ۱۵۶.۸۳
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران ۱۳۲.۳۳
۱۲ دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران ۱۳۰
۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ۱۰۴.۱۹
۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ... آملی ۹۱
۱۵ دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران ۸۷.۲۹
۱۶ ۶۹.۵
۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ۳۳.۲۸
۱۸ دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران ۳۰
۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ۲۹.۷۱
۲۰ دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران ۱۵
۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ۰
۲۲ معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ۰
۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ۰
۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ۰
۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ۰